Pobudo podpira 11 županov iz vseh občin z izrazito romsko problematiko: občine Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in mestni občini Krško in Novo mesto. Kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, so v včerajšnji enotni pobudi zajeti predlogi, ki so že bili pripravljeni v prejšnjem mandatu vladne delovne skupine za romsko problematiko in so tudi že bili strokovno obravnavani. Poudaril je, da sistemskih državnih ukrepov na področju romske problematike v zadnjih letih ni bilo, stanje na terenu pa se drastično poslabšuje, zato je nujno potreben celovitejši in medresorski pristop na nivoju države. Župani zato pozivajo poslance k sprejemu paketa predlaganih sprememb petih zakonov, ki bodo dodatno zaščitile vse slovenske otroke v raznih specifičnih situacijah. V zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se spremembe nanašajo na znižanje otroškega dodatka po 15. letu v primeru nevključitve v nadaljnje šolanje in nedenarno izplačilo v primeru neobiskovanja osnovne šole, pri zakonu o socialno-varstvenih prejemkih predlagajo izplačilo denarne socialne pomoči »v naravi« ob neobiskovanju osnovne šole in zapadlemu dolgu do javnih subjektov oziroma države ali občine. Zakon o urejanju trga dela bi dopolnili z napotitvijo na zaposlitev brezposelne osebe, s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih in podaljšanjem maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta, pri zakonu o varstvu javnega reda in miru predlagajo zaostritev kazni za streljanje (izven strelišč) ter v zakonu o voznikih uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom osnovnošolskega programa. Na dogodek so bili vabljeni vsi poslanci…




več … Župani pozivajo poslance k sprejetju učinkovitejše zakonodaje