Zbrali smo projekte v naši regiji, ki so v izvajanju ali pa so odobreni za izvajanje in je za njih zagotovljen denar, večina tega bo iz evropskih skladov, kjer je Slovenija v Bruslju izpogajala 10,5 milijarde evrov, v pospešenem teku je tudi črpanje iz tekoče finančne perspektive, ki se izteka leta 2022, črpanje tega denarja v obdobju po letu 2014 pa je bilo v prejšnjih vladah zelo slabo. V regiji Jugovzhodna Slovenija, ki je največja regija v državi, je 21 občin, razpoložljiv dohodek na prebivalca je najvišji v državi, najvišja je tudi samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem. Projekti so naslednji: 1. Odobrena sredstva za 9 šol in vrtcev v regiji Po desetih letih je vlada objavila javni razpis za sofinanciranje občinskih naložb v osnovne in glasbene šole ter vrtce. Odobrena sredstva so za: dograditev Osnovne šole Dragatuš v občini Črnomelj dozidavo objekta Osnovne šole Dolenjske Toplice – vrtec v občini Dolenjske Toplice izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje prizidek k Osnovni šoli Podzemelj v občini Metlika dozidavo osnovne šole in vrtca Otočec v občini Novo mesto za novogradnjo prizidka k Osnovni šoli Ribnica v občini Ribnica rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične osnovne šole Dolenja vas v občini Trebnje gradnjo novega vrtca Mirna v občini Mirna rekonstrukcijo osnovne šole Šmarjeta v občini Šmarješke Toplice 2. Za investicije v športne površine: rekonstrukcija športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin so bile na razpisu izbrane občine Ribnica, Črnomelj, Semič in Trebnje. 3. Domovi za starejše: Odobrena so sredstva za 3 domove…
več … JV Slovenija: Bogat nabor projektov, za katere je zagotovljen denar