Poleg podelitve naziva častne občanke so svetniki na četrtkovi seji potrdili tudi ostale prejemnike občinskih nagrad za leto 2022, ki so jih zaradi njihovega doprinosa k prostovoljstvu in kulturi prejeli Bojan Bencik, Ana Bilbija in Elizabeta Vardijan, grb občine pa bo podeljen Janezu Gorniku. Občinski svet je v drugi obravnavi potrdil Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno zbirno cesto, s katero se bo prometno razbremenila Ulica Ob Težki vodi, trasa dolga približno 1600 metrov pa bo povezala Regrške Košenice s Poganci. Z južno zbirno cesto bo prometno omrežje urejeno tudi za obstoječe stanovanjske soseske severno in južno od trase, hkrati pa bodo zagotovljeni pogoji za podrobnejše načrtovanje in gradnjo novih stanovanjskih sosesk v bližini. V OPPN so načrtovane tudi rekonstrukcije in novogradnje lokalnih cest in javnih poti, ki se navezujejo na bodočo cesto, predvidena je še rekonstrukcija Belokranjske ceste v dolžini 400 metrov. Svetniki so podali tudi soglasje k usmeritvam za umestitev intermodalne tovorne železniške postaje Novo mesto na odseku Novo mesto–Ivančna Gorica v sklopu nadgradnje železniške proge Metlika–Ljubljana. Pobudniku državnega prostorskega načrta bomo tako predlagali, da se terminal prednostno umesti pri Pogancih, vzhodno od načrtovanega razcepa hitre ceste 3. razvojne osi in zahodne obvozne ceste Novega mesta. Ob modernizaciji dolenjske železniške proge bomo pristopili tudi k umeščanju in razvoju logistične gospodarske cone, ki jo bo z novo tovorno železniško postajo in načrtovano zahodno obvozno cesto mogoče povezati v prometno vozlišče nacionalnega pomena. Po skrajšanem postopku so bile potrjene spremembe in dopolnitve Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje, s katerim se v naši občini na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom dopušča vgradnja vseh vrst naprav na obnovljiv vir energije. Skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije bomo tako sledili cilju države, da delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije ne bo manjši od 25 odstotkov. Svetniki so potrdili poročili Javnega stanovanjskega sklada in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022, slednjemu so potrdili tudi program dela za tekoče leto. Seznanili so se z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, letošnjim planom dela Nadzornega odbora, merili za…
več … Znani prejemniki občinskih nagrad in priznanj za leto 2022