Približno 1,8 kilometrov dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (Novo mesto-Metlika), na zahodu pa na Šmihelsko cesto (Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma  na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana od avtoceste do priključka Maline. Na južno zbirno cesto se bodo navezale obstoječe lokalne ceste in poti ter nove povezave za navezavo bodočih stanovanjskih sosesk, in sicer med Šmihelom, Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku. Za načrtovano pozidavo je predpogoj izboljšanje obstoječe prometne mreže in izgradnja predvidene južne zbirne ceste. Slednja je v OPN načrtovana kot primarna mestna cesta, ki bo povezala dve državni cesti in prispevala k zmanjšanju prometa na lokalnih cestah v tem dela mesta. Vrednost današnje podpisane pogodbe znaša nekaj več kot 118.000 evrov z DDV. Po zaključku del sledi pridobivanje zemljišč in projektiranje, gradnja južne zbirne ceste pa se bo predvidoma začela v letu 2024. Na južnem delu Novega mesta, na območju med Šmihelsko cesto in Regrčo vasjo do Belokranjske ceste, se sicer prepletajo tri načrtovane prometnice, in sicer Zahodna obvoznica v okviru 3. razvojne osi, Šmihelska obvoznica in južna zbirna cesta.
več … Zelena luč za začetek izdelave OPPN za južno zbirno cesto