Nadzori bodo predvsem usmerjeni v zagotavljanje ustrezne preglednosti občinskih cest zaradi razrasle vegetacije ob cestah, ki je pomembna z vidika zagotavljanja varnosti cestnega prometa, zlasti v okolici osnovnih in srednjih šol in v bližini vrtcev ter poti, kjer vozijo šolski avtobusi. Prav tako se z akcijo zasleduje večji nadzor zaradi onesnaževanja občinskih cest z vleko hlodovine po občinskih cestah, nedovoljenim odvajanjem meteornih voda na ceste ter nadzor nad izdanimi soglasji v delu izvedenih prekopov občinskih cest ter ostalih posegov.
več … Zagotavljanje varnosti v prometu z ustrezno preglednostjo cest