Ambicija projekta izhaja iz potrebe, da se v Novem mestu decembrskemu praznovanju nameni zadostna mera pozornosti. Vse to pa z namenom, da ustvarimo večkratne sinergije v prostoru – turistično, promocijsko, skupnostno. Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Zavoda Novo mesto. Kot pravočasne bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo prispele na sedež naročnika (Zavod Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto) do 21. maja 2021 do zaključka delovnega časa (17h) oziroma bodo najkasneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATEČAJ – CELOSTNA IDEJNA REŠITEV PRIREDITVE ADVENT NOVO MESTO«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja, naziv oziroma ime in priimek vlagatelja ter naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 21. 5. 2021 oziroma do tega dne ni bila predložena v tajništvu Zavoda Novo mesto.   Cilji projekta so: – pripraviti odmevno večdnevno prireditev v adventnem času, – s pravočasnim načrtovanjem izvedbe vplivati na kakovost prireditve, – opredeliti načrt okrasitve za vsako leto posebej, – opredeliti vsebinski program za vsako leto posebej, – ustvariti turistično zanimivo prireditev regijsko in širše.  
več … Vabimo k oddaji idejne rešitve za adventni december za obdobje 2021-2025