Poleg v drugi obravnavi potrjene ustanovitve javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, čigar poglavitna naloga bo upravljanje z nepremičninami ustanovitelja in skrb za pridobitev državnih in evropskih nepovratnih sredstev ter vodenje investicij, so občinski svetniki na včerajšnji seji potrdil tudi sklep o začetnem prenosu občinskih nepremičnin na sklad. Svetniki so v drugi obravnavi potrdili še elaborate in odloke o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja občinskih podrobnih prostorskih načrtov Mrzla dolina–zahod, Brod–Drage in Birčna vas–sever, po skrajšanem postopku so potrdili spremembe in dopolnitve odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje  in sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022. Na področju premoženjsko-pravnih zadev so sprejeli tretjo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za minulo leto in potrdili načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023, podelili so status grajenega javnega dobra nepremičnini v Gotni vasi in potrdili sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Lakovnicah, Rugovovem, Gotni vasi in Brusnicah. Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali posebno občinsko volilno komisijo za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, za predstavnika Mestne občine Novo mesto v skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto  imenovali Boštjana Gaberca, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Dolenjskih lekarn Novo mesto dr. Jano Bolta Saje, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Zdravstvenega doma Novo mesto Matejo Ribič in podali pozitivno mnenje kandidatki Zdenki Mahnič za ravnateljico Osnovne šole Grm. Občinski svet se je seznanil tudi z izstopom svetnice iz ene izmed svetniških skupin…
več … V drugi obravnavi potrjen proračun za 2023 in ustanovitev javnega stanovanjskega sklada