Projekt je razdeljen na dva dela, in sicer na rekonstrukcijo ceste, gradnjo meteorne kanalizacije in rekonstrukcijo plinovoda ter na komunalno opremljanje Poslovno industrijske cone Cikava. Slednje obsega rekonstrukcijo obstoječega meteornega in fekalnega kanala, ureditev odprtega meteornega jarka skupaj s prepustom pod cesto, širitev obstoječega jarka in preureditev vodotoka Šajser, zamenjavo in prestavitev vodovoda ter fekalne kanalizacije, prestavitev telekomunikacijskih vodov in elektroenergetskih vodov. Razpis za izbor izvajalca gradbenih del bo predvidoma objavljen v tem mesecu. Poslovna cona Cikava je največja gospodarska cona v Mestni občini Novo mesto, ki deluje od leta 1995. Na območju cone so zrasla podjetja, med katerimi so tudi takšna, ki so prepoznavna v regijskem in svetovnem merilu. S projektom želimo zagotoviti pogoje za nastanek novih delovnih mest, spodbuditi dvig konkurenčnosti gospodarstva, izboljšati pogoje za poslovanje obstoječih in potencialnih novih gospodarskih subjektov, omogočiti ugodne pogoje za rast in razvoj domačih podjetij, privabiti domače in tuje investicije, izboljšati ekonomski položaj občanov, omogočiti delo v domačem kraju ter posledično znižati brezposelnost. Pri projektu, za katerega ima Mestna občina že pridobljeno gradbeno dovoljenje, sledi objava javnega naročila za izbiro izvajalca. Tako bi se dela lahko začela poleti letošnjega leta. Na občini usklajujemo tudi vse potrebno za novo navezavo gospodarske cone na odsek tretje razvojne osi, ki bo v neposredni bližini.  
več … Urejanje gospodarskih con se nadaljuje na Cikavi