Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto) lahko do 29. januarja 2021 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na: lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje …), povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije), spremembe namembnosti obstoječih objektov, novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.   Vsa pojasnila in obrazci v zvezi z odmero NUSZ so objavljeni na spletni strani občine – (rubrika Postopki > Vloge > NUSZ – Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom). Izpolnjene obrazce lahko zavezanci posredujejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-naslov polona.lumpert@novomesto.si  (telefonska številka za informacije: 07 39 39 224).
več … Spremembe za odmero NUSZ do 29. januarja