Med večjimi spremembami občinskega prostorskega načrta so širitve površin za industrijsko proizvodnjo, namenjenih razvoju največjih novomeških gospodarskih izvoznih družb, in sicer na območju Ločne in ob Straški cesti in širitve površin za razvoj Arheološkega parka Situla. Določena je ustreznejša lokacija za razvoj Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in služb zaščite ter reševanja ob Straški cesti, pri Velikih Brusnicah pa so predvidene rešitve za varovanje pred poplavnimi vodami. S spremenjenim in dopolnjenim odlokom so pomembno spremenjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji, ki so pomembni za učinkovitejše projektiranje objektov. Nova sprejeta strategija razvoja turizma do leta 2030 zaradi izpostavljenega strateškega pomena turizma in turističnega razvoja občine kot strateški cilj določa dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Novega mesta z okolico kot turistične destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju inovativne, doživljajske, aktivne ponudbe dediščinskega in zelenega turizma. Strategija tako določa aktivnosti, kot so zagotovitev pogojev za povečanje števila turističnih kapacitet, skrb za povečanje prepoznavnosti Novega mesta kot vodilne turistične destinacije na Dolenjskem in ureditev osrednje turistične atrakcije – Arheološki park Situla. Strategija za šport do leta 2030, ki jo je občinski svet tudi potrdil na zadnji seji, med drugim poudarja udejanjanje javnega interesa na področju športa z zagotavljanjem možnosti posameznikom za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju, omogočanje kakovostne športne vzgoje mladim in spodbujanje zdravega življenjskega sloga, razvijanje moralne in etične vrednote športa, ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, krepitev vloge športnih društev kot pomembnega dela civilne družbe, ustvarjanje pogojev za delovanje društev v programih tekmovalnega…
več … Sprejeta celovita sprememba OPN, nove strategije za področja turizma, športa in Romov