S sprejetim rebalansom se letošnji proračun MONM prilagaja dinamiki izvajanja številnih investicij in črpanju državnih in evropskih sredstev, kljub številnim projektom pa se še naprej ohranja tudi postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015. Na rebalans je vezana tudi poravnava v sodnem postopku za zavrnjena plačila za projektantske storitve ustavljenega projekta Cerod 2 s tožnikoma, podjetjema RIKO in Helektor. S poravnavo, ki jo je že potrdil svet županov Cerod, se bodo občine družbenice izognile večjemu delu zamudnih obresti oziroma bo njihov strošek v primerjavi s sodbo na prvi stopnji nižji za 550 tisoč evrov. Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostornem načrtu (OPN). Vsebinsko najobsežnejša sprememba po njegovem sprejemu leta 2009 vključuje več kot 882 pozitivno potrjenih pobud občanov za spremembe prostorske namembnosti, sprejetje odloka pa bo mnogim olajšalo nadaljnje reševanje premoženjskih zadev. Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli odlok, ki ureja javno službo izvajanja del v gozdovih v občinski lasti, v prvi obravnavi pa so bile sprejete tudi spremembe in dopolnitve ureditvenih načrtov za zdravstveni kompleks in stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo. Na področju prostorskega načrtovanja sta bila v prvi obravnavi potrjena še elaborata in odlok programa opremljanja stavbnih zemljišč za območji Gospodarske cone Zahod. Občinski svet je podal soglasje k pristopu MONM v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje: Poti prihodnosti Ljubljana – Novo mesto – Karlovec – Zagreb. Gre za pravno subjektiviteto pod okriljem Odbora regij Evropske unije, ki bo imela sedež v Novem mestu in si bo…
več … Sprejeli rebalans proračuna in obravnavali spremembe OPN