Občina Škocjan je bila uspešna na razpisu za pridobitev evropskih sredstev za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 PE, za projekt izboljšanje komunalne opremljenosti v občini, zmanjšanje emisije komunalnih odpadnih voda in vodotoka Radulja ter Krka in s tem zaščititi območje Nature 2000. Zgradili bodo javno kanalizacijsko omrežje v Dobruški vasi, Grmovljah in Hrastuljah. Vrednost projekta je 1,73 milijona evrov, od tega bo iz evropskih skladov sofinancirano 924.639 evrov. Evropsko sofinanciranje je iz Načrta za okrevanja in odpornost, ki ga je izpogajala prejšnja, Janševa vlada. Izvajanje projekta se je začelo sredi decembra 2022, predviden zaključek je 30. junij 2025. Dobruška vas Aglomeracija ID 11241 – Dobruška vas 2019 je velika 12 ha, obremenitev aglomeracije pa znaša 103 PE. Na območju sedaj ni javnega kanalizacijskega omrežja, obstoječe komunalne odpadne vode na območju naselja pa so speljane v greznice. Naselje se nahaja na izrazito kraškem področju, na območju aglomeracije se nahaja območje Nature 2000 (Radulja s pritoki). Grmovlje Aglomeracija ID 11240 – Grmovlje 2019 je velika 21 ha, obremenitev aglomeracije pa znaša 117 PE. Na tem območju sedaj ni javnega kanalizacijskega omrežja, obstoječe komunalne odpadne vode na območju naselja pa so speljane v greznice. Naselje se nahaja na izrazito kraškem področju, na območju aglomeracije se nahaja območje Nature 2000 (Radulja s pritoki). Hrastulje – Škocjan – Zavinek Tretji del investicije se nanaša na povezovalni kanalizacijski vod, s katerim bi na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključili del aglomeracije ID 11243 –…
več … Škocjan: Urejanje kanalizacije z evropskimi sredstvi