Z ustanovitvijo Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, kar je občinski svet potrdil v prvi obravnavi, bo upravo odslej tvorilo devet občin, to so Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Škocjan, Občina Šentrupert, Občina Mirna, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Straža in Mestna občina Novo mesto, nanjo pa se bodo prenesle naloge, ki jih je pred priključitvijo dodatnih občin opravljala Skupna občinska uprave občin Dolenjske. S predlaganimi dopolnitvami Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil potrjen v prvi obravnavi, bo odlok v prihodnje tudi lažje in boljše razumljiv, kar bo posledično privedlo do manj vloženih pritožb občanov. Zagotavljanje zadostnih površin za stanovanjsko gradnjo za različne skupine uporabnikov je sicer ena od najpomembnejših nalog lokalne skupnosti, ki jo na novomeški občini spremljajo tudi z aktualno in načrtovano gradnjo novih stanovanj, s povečanjem odmere NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča pa se spodbuja povečanje interesa za gradnjo na gradnji že namenjenih zemljiščih. Svetniki so zaradi novih zakonskih podlag v drugi obravnavi sprejeli spremembe odloka o občinskih cestah, po prvem branju so potrdili dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci, za natančnejši opis delovanja in poenoteno poimenovanje tovrstnih zavodov na državnem nivoju pa so uveljavili tudi spremembo imena zavoda iz Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto. Zaradi ukinitve Vrtca Marjetica na Lešnici in vzpostavitve novega vrtca v sklopu Osnovne šole Otočec so svetniki po skrajšanem postopku sprejeli tudi dopolnitve odlokov o ustanovitvi Osnovne šole Otočec in Vrtca Ciciban Novo mesto. Občinski svet se je strinjal, da se natančneje opredelijo področja, za katera se lahko podelita Nagrada Mestne občine Novo mesto in Trdinova nagrada, pri čemer se bo v prihodnje Nagrado Mestne občine Novo mesto podelilo občanom, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenoraziskovalnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju, Trdinovo nagrado pa občanom, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem področju. Seznanili so se tudi z izvajanjem občinskih strategij do leta 2030, kot so strategija razvoja, strategija razvoja turizma, strategija športa, strategija za Rome, strategija na področju kulture, strategija za mlade, trajnostna urbana strategija, prometna strategija in…
več … Razširjena skupna občinska uprava bo združevala devet dolenjskih in belokranjskih občin