Spremembe proračuna za prihodnje leto sledijo aktualnemu poteku investicij in načrtovanemu črpanju evropskih in državnih sredstev, upoštevajo zvišano povprečnino in kljub ambicioznemu investicijskemu načrtu zasledujejo gospodarno upravljanje z občinskimi financami ob nadaljnjem zniževanju zadolženosti. Ob številnih infrastrukturnih projektih se s sprejetim proračunom nadaljuje proces digitalizacije, zagotavlja stabilno financiranje društev in organizacij, pred vzpostavitvijo pa je tudi sistem lokalne blaginje. Sistem bo zaživel z namenom podpore posameznikom pri reševanju življenjskih izzivov. Občanom bo nudil informiranje, pravno pomoč, načrtovanje razreševanja izzivov, povezovanje z vsemi relevantnimi institucijami, razvoj projektov in pripravo podlag za razvoj politik. V načrtu je oblikovanje tričlanske ekipe, vzpostavitev spletnega portala in odprtje pisarne. Skladno s prizadevanji za oživljanje prenovljenega mestnega jedra je občinski svet potrdil odlok, ki ureja področje spontanih uličnih nastopov in jim namenja več kot 20 lokacij. V drugi obravnavi so svetniki potrdili elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč v »Gospodarski coni Zahod« in spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti. Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel predlog odloka o koncesiji zavetišča za zapuščene živali. V skrajšanih postopkih so bile sprejete tudi dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in odloka, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ugotovitvami ocene ogroženosti ter načrtom zaščite in reševanja ob potresu in s poročilom nadzornega odbora o nadzoru pravilnosti poslovanja KS Prečna (za leti 2019 in 2020).
več … Občinski svet potrdil spremembe proračuna za leto 2022