Predmet razpisa:Predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč (MČN – za komunalne odpadne vode do 50 PE – populacijskih enot) v Občini Dolenjske Toplice za leto 2022.Višina sredstev:Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022, pod proračunsko postavko 15069/411999, v višini 6.000,00 EUR.Rok in način prijave:Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:Občina Dolenjske TopliceSokolski trg 48350 Dolenjske TopliceRok za oddajo vlog je do vključno 1.12.2022Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.Informacije:Mateja Rožič, tel. 07/38 45 185, mateja.rozic@dolenjske-toplice.sipreberite več »
več … Male čistilne naprave in hišna črpališča – lahko pridobite občinsko pomoč