Po zaključenih delih ob državni Šentjernejski cesti se je ob mestni vpadnici sprostil promet, dela pa se nadaljujejo na Podbevškovi ulici pri Komunali Novo mesto, kjer je že stekla naslednja faza rekonstrukcije  ceste  in  obstoječega  meteornega  kanala. Ureja se tudi ostala gospodarska javna infrastruktura, izvedla pa se bo tudi razširitev ceste in  pločnika z ureditvijo javne razsvetljave. Dela na Podbevškovi ulici spremljata delni zapori križišča pri Komunali Novo mesto, kjer je promet urejen z obveznim zavijanjem in izmenično enosmerno s semaforji. Iz smeri Avtohiše Berus je pot možno nadaljevati samo proti podjetju Bobič Yacht Interior in obratno,  iz smeri poštne poslovalnice na Cikavi pa je pot omogočena samo v smeri naselja Mala Cikava in obratno. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi 3 “Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast”, prednostne naložbe 3.1 ”Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP”.       
več … Dela ob mestni vpadnici na Cikavi zaključena, nadaljujejo se v središču poslovne cone